Blog

İŞE İADE DAVASI VE İCRA EDİLEBİLİRLİĞİ (!)

Mart 2021, Ankara Bilindiği üzere hukuk sistemiz, eda niteliğinde mahkeme kararlarının icra edilebilirliğini kolaylaştırmak için İİK’da öngörülen ilamlı icra takibi yolunu benimsemiştir. İlamlı icra takiplerinin amacı, emredici olan mahkeme kararlarının uygulanabilirliğini kolaylaştırmak ve aslında uygulanmasını sağlamaktır. Hukuk sistemimizin tespit davası olarak nitelendirmekte olduğu davalar ise ilamlı icra takibinin konusu olamaz. Zira, tespit davaları, niteliği gereği […]

SÖZLEŞME ÖNCESİNDE UYGULANMASI GEREKEN “GOOD FAITH” KAVRAMI -CULPA IN CONTRAHENDO

GENEL OLARAK CULPA IN CONTRAHENDO Güven sorumluluğu,  dürüstlük kuralına dayanan davranış yükümlerinin ihlalinden kaynaklanmaktadır. Burada ne sözleşme ne de haksız fiil sorumluluğu olarak nitelendirilen olaylarda,  güven sağlayan kişilerin dürüstlük kuralına aykırı şekilde bu güveni boşa çıkarması durumunda, hâkimin hukuk yaratması sonucunda oluşmuş bir sorumluluk söz konusudur. Bu sorumluluk culpa in contrahendo’dan doğan sorumluluğu da kapsayan […]

AMERİKAN SÖZLEŞMELER HUKUKU’NDA “GOOD FAITH” KAVRAMININ TARİHÇESİ, GELİŞİMİ ve FONKSİYONLARI

Ankara, 2021 A.               TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ Amerika’da bulunan her bir eyaletin ayrı bir Sözleşmeler Hukuku uygulaması vardır. Bu eyaletlerde, hukukun temeli, Yüksek Mahkemelerin uyguladıkları içtihatlardır. Bu da Amerika’da elli adet farklı Sözleşmeler Hukuku uygulaması olduğu manasına gelir[1].  Sözleşmelerde “Good faith” prensibine uygun şekilde davranma yükümlülüğü New York eyaletinde yer alan birçok mahkeme kararında 20. Yüzyıldan […]

AMERİKAN SÖZLEŞMELER HUKUKUNDA “GOOD FAITH” PRENSİBİ

THE GOOD FAITH PRINCIPLE IN AMERICAN CONTRACTUAL LAW   A.               GENEL OLARAK Toplum düzenini oluşturan, koruyan, sürdüren toplumsal davranış kurallarının en önemlileri hukuk kurallarıdır. Başka bir ifade ile insanların birbirleriyle veya meydana getirdikleri topluluklarla ve bu toplulukların birbirileriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve belirli özellikteki zorlayıcı kurallardan oluşan bir bütündür. Hukuk kuralları, düzenleyici işlevi ve üstlendiği […]

TÜRK HUKUKU’NDA TMK 2 VE 3. MADDELER KAPSAMINDA DÜRÜSTLÜK KURALI VE İYİ NİYET KURALININ AÇIKLANMASI VE AYRIMI

A. GENEL OLARAKİyiniyet ile dürüstlük kuralı kavramlarını bünyesinde barındıran bona fides Roma hukukundan bu yana hukukun ayrılmaz bir parçası olmuş etik ilkelerdendir. Bona fides kavramı ortadan kalktığı takdirde kişiler arasındaki tüm etkileşimler var olmayı kesecektir . Bona fides’in sabit bir anlamı mevcut olmayıp adeta amorf bir ya¬pıya sahip olduğu söylenmektedir . “Bona fides” ifadesi Latince […]

THE UNCITRAL MODEL LAW ON E-COMMERCE

UNICITRAL defines e-commerce as exchange of data messages such as commercial activity, EDI (Electronic Data Interchange), the internet, e-mail with less complicated data interchange activities such as fax.[1] According to the definition of European Commission on 1997, e-commerce deals with activities of business and management electronically. These activities are based on electronic sound and video […]

THE EU E-COMMERCE DIRECTIVE (2000/31/EC)

Owing to the fact that the term of electronic commerce (e-commerce) is young, different definitions have been created for it. Some may consider e-commerce as all commercial activities are done by electronic instruments and others may consider them as activities and payments done by open networks such as the internet.[1] Certain international organizations have their […]

E-COMMERCE IN TURKEY

This paper will examine the Turkish system of e-commerce. It will be easier and rational to analyze Turkish system if it is divided it into two parts. The first part of the chapter is about the system before the code of e-commerce. The second part is what the new code brings to the system.

EVALUATION OF SYSTEMS OF E-COMMERCE IN THE EU AND TURKEY

The main difference between EU Directive and UNCITRAL Model Law is that all the rules in Directive are about the formation of an electronic commerce law that can be qualified as being international or transnational either by its sources or by the very nature of the medium in which exchanges occur. However, it is not […]

TÜRK HUKUKU’NDA TACİR HAKSIZ İŞGALCİLER

(TRADER-INTRUDERS in TURKISH LAW) Av. Zeynep UĞUR, LL.M ÖZET Bilindiği üzere Türk Hukuku’nda ecrimisil davaları büyük önem arz etmektedir. Ecrimisil kısaca bir malın sahibinin ya da idarenin izni dışında kullanılmasına verilen isimdir. Ecrimisil davalarında diğer hususların yanında aranması gereken başlıca unsurlar; geçerli bir nedene dayanmaksızın haksız bir zilyetlik ve zilyedin zilyedliğindeki bu haksızlığı bilmesi ya […]

Başa dön
Visit Us On Linkedin